Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Gyldighed 
1.1 Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.
 
2. Tilbud 
2.1 Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger fra tilbudets dato. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, medmindre andet udtrykkeligt er anført.
 
3. Pris 
3.1 Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i told, skatter, afgifter, kurser m.v. vedrørende den aftalte leverance.
3.2 Prisen reguleres, såfremt der i tiden mellem datoen fra ordrens bekræftelse og levering sker ændring i udstyrets fabrikspris.
3.3 Handles der i fremmed valuta, betales i denne.
3.4 Handles der i danske kroner, baseret på fremmed valutakurs, reguleres 80 % af salgsprisen med forskellen mellem valutakursen anført i tilbud/ordrebekræftelse eller i mangel heraf mellem den kurs, der var gældende på dette tidspunkt, og den kurs, der er betalt af sælger ved sit valutakøb, tidsmæssigt dog begrænset indtil 2. bankdag efter sælgers modtagelse af købers rettidige betaling. Ved afdragsvis betaling fordeles kursdifferencen forholdsmæssigt mellem udbetaling og finansieringssum.
 
4. Betaling 
4.1 Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.
4.2 Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber – med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.
4.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne morarenter efter sælgers til enhver tid gældende morarentesats.
4.4 Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
 
5. Ejendomsforbehold 
5.1 Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen incl. moms med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har tiltransporteret sin ret, jf. pkt. 15.
5.2 Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.
5.3 Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.
5.4 Køber har på sælgers begæring pligt til at forsikre varen forsvarligt og afgive forsikringsdeklaration.
5.5 Sælger kan forlange, at der underskrives købekontrakt.
 
6. Levering 
6.1 Levering sker fra sælgers adresse eller direkte fra leverandøren. 
6.2 Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Ved ændrede forudsætninger er sælger berettiget til at udskyde leveringen, men må uden ugrundet ophold meddele køber den ændrede leveringstid. Leveringstidens overholdelse er endvidere afhængig af, at køber overholder sine kontraktmæssige forpligtelser.
6.3 Såfremt forsinkelse ved leveringstiden skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 12.3., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 6 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
 
7. Emballage 
7.1 Emballering sker for sælgers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette ikke er inkluderet i prisen.
7.2 Emballagen tages kun retur efter særskilt skriftlig aftale.
 
8. Produktinformation 
8.1 Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af sælger for eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.
8.2 Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.
8.3 Oplysninger og specifikationer i brochurer og andet materiale er vejledende. Specifikke krav fra køber er kun bindende, hvis de er bekræftet skriftligt af sælger.
8.4 Sælger leverer de sikkerhedsmæssige forskrifter og anvisninger, der gælder for det solgte på dagen for produkternes leverance.
 
9. Installation og ibrugtagning af udstyr. 
9.1 Køber sørger for fremførelse af korrekte og tilstrækkelige forsyninger til udstyret.
9.2 Uanset om sælger har foreslået udstyrets placering m.v., er det sælger uvedkommende, om udstyrets anbringelse har utilsigtet indflydelse på andet udstyr, installationer, bygninger m.v. eller påvirkes utilsigtet af disse.
9.3 Bygningens og gulvets eventuelle manglende stabilitet samt eventuelle følger af, at myndighederne nægter tilladelse til udstyrets brug i købers lokale er sælger uvedkommende og berettiger ikke køber til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.
9.4 Det påhviler køber at sørge for, at lokalets klimaforhold er afpasset udstyrets beskaffenhed med henblik på tilfredsstillende funktion, ligesom det påhviler køber i god tid før levering og opstilling at drage omsorg for, at der foreligger de fornødne tilladelser fra bygningsmyndigheder, arbejdstilsyn, elmyndigheder, brandvæsen og eventuelt andre myndigheder.
9.5 Myndighedernes nægtelse af tilladelse til udstyrets brug er sælger uvedkommende og berettiger ikke køber til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.
 
10. Mangler og reklamation 
10.1 Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
10.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Mangler, opstået som følge af overlast, usædvanlig brug eller almindeligt slid, omfattes ikke af sælgers ansvar.
10.3 Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Såfremt det solgte ikke er fremstillet af sælger, kan dog samme betingelser gælde mellem sælger og køber som mellem sælgers leverandør og sælger, således at sælger alene er ansvarlig over for køber i det omfang, sælgers leverandør er ansvarlig over for sælger. Disse betingelser skal i så fald sælger oplyse køber om senest ved aftalens indgåelse.
10.4 Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 10.3. ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
10.5 Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden udløbet af den af sælger i den individuelle kontrakt/aftale fastsatte frist regnet fra den dag, materialet er leveret (garantiperioden). Anvendes materialet mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes denne periode forholdsmæssigt.
10.6 For dele, som er udskiftet eller repareret ifølge punkt 10.3, påtager sælgeren sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiale. For materiellets øvrige dele forlænges den i punkt 10.5 nævnte periode kun med det tidsrum, materiellet ikke har kunne anvendes som følge ad de i punkt 10.2 nævnte mangler.
10.7 Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.
10.8 Brugt udstyr og brugte reservedele sælges som beset og køber bekendt uden ansvar for sælger for eventuelle mangler.
 
11. Ansvarsbegrænsning 
11.1 Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.
11.2 Sælger hæfter ikke for driftstab, råvaretab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af forsinkelse, mangler eller defekter ved det solgte.
11.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
11.4 Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.11.3.
 
12. Returnering 
12.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.
12.2 I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger.
 
13. Produktansvar 
13.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret
13.2 Sælger er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller anden indirekte tab.
13.3 I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for trediemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter pkt. 11.
13.4 Disse begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
13.5 Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
13.6 Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af det solgte.
 
14. Transport af rettigheder og pligter 
Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.
 
15. Tvistigheder 
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med leverancen afgøres endeligt og bindende ved Det Danske Danske Voldgiftsinstitut, København i overensstemmelse med denne voldgiftsrets til enhver tid gældende regler. Voldgiften afholdes ved sælgers hjemting.

16. Købeloven
16.1 Da vi udelukkende handler B2B, er købeloven ikke gældende.
16.2 Ifølge Dansk lovgivning, herunder Købeloven, gælder den normale fortrydelsesret på fjorten dage ikke hos os.

17. Garanti
17.1 Hvor intet andet er skriftligt nævnt, sælges vores produkter med 1 års garanti. Garantien dækker fra købsdatoen.
17.2 Garantien dækker ikke sliddele som batterier, pakninger, lejer, hænglser mv.
17.3 Garantien dækker ikke transport af udstyr, hvor det er nødvendigt at transportere udstyr i forbindelse med reparation.
17.4 Garantien bortfalder, såfremt der er foretaget indgreb eller reparation på udstyret af andre end LH Laboratorie Service A/S.
17.5 Garantien dækker ikke hvor anviste serviceeftersyn ikke er overholdt
17.6 Hvor længere garantiperiode er opnået, gælder desuden at der for udstyr med mekaniske dele (frysere, centrifuger mv.) skal indgås en aftale om halv-årlig service udført af LH Laboratorie Service A/S. Serviceaftalen skal være gældende i hele garantiperioden. Oprettes der ikke en service-aftale, bortfalder den længere garantiperiode og udstyret vil være omfattet af normal 1-årig garanti gældende fra købsdato.
17.7 Garantien  bortfalder hvis produktet lider overlast.
17.8 Komponentgaranti omfatter KUN komponenten. Transport, arbejdsløn samt alle andre ydelser / materialer er IKKE omfattet af denne garanti.
17.9 Ved nedbrud, på frysere fra producenten Thermo, inden for garanti-perioden stilles en lånefryser til rådighed uden beregning. Dog skal udgifter til transport af lejefryseren afholdes af rekvirenten. Lånefryseren er til rådighed i perioden, hvor reparation/ombytning pågår. Lånefryserens størrelse er maksimalt 560 liter - uanset størrelsen på den defekte fryser.
17.10 Garantien omfatter kun produkter i Danmark. Hvor køber sender produkter uden for Danmarks grænser, omfatter garantien kun support via e-mail og telefon. Dette uanfægtet om produktet benyttes af køber eller køber har videresolgt produktet.

18. Levering
18.1 Hvor intet andet er skriftligt nævnt, er levering ikke inkluderet i den oplyste pris. Leveringsbetingelser er her: EXW Ex Works / Incoterms 2010.
18.2 Hvor levering er oplyst at være indeholdt i prisen, gælder følgende:
18.2.1 Levering foretages med fragtmand/vognmand.
18.2.2 Det er kundens ansvar, at modtage produktet.
18.2.3 Det er kundens ansvar, at besigtige produktet for skader INDEN der kvitteres for modtagelse.
18.2.4 Det er en forudsætning, at udstyret af 1 mand (evt. med hjælp fra kunden) kan transportere og placere udstyret.
18.3 Der er ikke indeholdt følgende i leveringen, medmindre dette specifikt er nævnt:
18.3.1 Ekstern hjælp (f.eks. flyttefolk o.lign.).
18.3.2 Kranhjælp.
18.3.3 Hjælp fra medarbejdere fra sælger.