Sikkerhedspolitik

Datasikkerhedspolitik for LH Laboratorie Service A/S

For at samarbejde med LH Laboratorie Service A/S indgår kunden i en aftale om, at behandleren, LH Laboratorie Service A/S, får tilladelse til brugen af personoplysninger.

LH Laboratorie Service A/S vil i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (også kaldt generel forordning om databeskyttelse eller GDPR), herefter kaldt ”Forordningen”, regulere behandlingen af de personoplysninger, som LH Laboratorie Service A/S (Behandleren) håndterer på vegne af kunden.

Dataansvarlige

Alle personlige oplysninger, der videregives til eller indsamles af LH Laboratorie Service A/S, styres primært af dataansvarlig i LH Laboratorie Service A/S, Thomas Hauser, hvis registrerede kontor er beliggende på Lyngsiesvej 14B, 8210 Aarhus V, Danmark

Sikkerhedspolitikkens genstand

Der er følgende karakteristiske elementer for behandlingen:

● Hvilke personoplysninger behandles?

- For- og efternavn

- Titel

- E-mail

- Telefonnummer

- Cookies

● Hvad er formålene med behandlingen?

- LH Laboratorie Service A/S deler i nogle sammenhænge kundedata med distributøren, hvilket muliggør at analysere samt anbefale den bedste løsning for distributøren og kunden.

● Hvad er behandlingsaktiviteterne i detaljer?

- Kontakt til kunder og potentielle kunder via telefon og e-mail. Databehandling for salgsfremmende aktiviteter.

Kun de personoplysninger, der nævnes i denne artikel, bliver behandlet.

Gældende lovgivning

LH Laboratorie Service A/S forpligter sig udtrykkeligt til at overholde bestemmelserne i de relevante gældende love om databeskyttelse.

Indtil den 25. maj 2018 skal denne politik fortolkes i overensstemmelse med den belgiske lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger samt Forordningen med det formål at overholde denne Forordning. Fra og med den 25. maj 2018 vil Forordningen være gældende.

Indsigt

Kunden har altid mulighed for at få indsigt i de oplysninger LH Laboratorie Service A/S besidder om vedkommende. Efter persondataforordningen har kunden ret til at få slettet sine persondata i LH Laboratorie Service A/S’ system. Dette kan gøres ved at kontakte LH Laboratorie Service A/S.

Fortrolighed  

LH Laboratorie Service A/S forpligter sig til at håndtere personoplysningerne og behandlingen af dem i streng fortrolighed.

Sikkerhedsforanstaltninger

LH Laboratorie Service A/S behandler personoplysninger ved at have passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på plads og vedligeholde dem på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i Forordningen og sikrer beskyttelsen af de registreredes rettigheder.

I særdeleshed vil LH Laboratorie Service A/S implementere nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre et passende sikkerhedsniveau i forhold til risikoen.

Ved vurderingen af, hvilket sikkerhedsniveau der er passende, tages der navnlig hensyn til de risici, som behandling udgør, navnlig ved hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.

International overførsel

I tilfælde af overførsel af personoplysninger uden for EU til en modtager, der ikke falder ind under en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet af Europa-Kommissionen, vil LH Laboratorie Service A/S håndtere dette under betingelserne i aftalen om dataoverførsel, der indeholder standardkontraktbestemmelser, som udgivet i Europa-Kommissionens afgørelse af 5. februar 2010 (afgørelse 2010/87/EU), eller af andre mekanismer, der er forudset i gældende love om databeskyttelse.

Salg af LH Laboratorie Service A/S

I tilfælde af salg af virksomheden LH Laboratorie Service A/S vil kundernes persondata følge med, på betingelse af at blive behandlet med samme formål som det nuværende.